Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beste klant,

Mocht je een vraag of probleem hebben met mij of over een product, pak de telefoon en bel mij op 06-47120594 of stuur mij een mail op info@janskevaneersel.nl

 

AANBOD

 • Ik bied mijn producten op verschillende manieren aan, persoonlijk, e-mail, sociale media, webinars en dergelijke. Aanbiedingen zijn beschikbaar en geldig voor de periode of tijd die erbij vermeld staat, daarna niet meer.

OVEREENKOMST

 • We hebben een overeenkomst wanneer je akkoord gaat met een aanbod of offerte of als je de vergoeding betaald hebt.
 • Ik verbind me aan een inspanningsverplichting voor deze overeenkomst. Voor het resultaat van het product of de dienst ben je zelfverantwoordelijk, daarvoor geef ik geen garantie.
 • Als het nodig is mag ik (een deel van) de overeenkomst door een derde partij laten uitvoeren.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik je dat op tijd door en voordat de verandering ingaat.

SYMPOSIUM

 • De prijs voor het symposium staat vermeld op mijn website en is exclusief BTW. De getoonde prijs in de winkelmand is leidend.
 • Een ticket is persoonsgebonden. Na aankoop van je toegangsticket wordt je op de gastenlijst geplaatst. Als je een ticket voor iemand anders of meerdere personen koopt, geef dan per mail de namen van de deelnemers door.
 • Na aankoop is retourneren van het toegangsticket niet mogelijk. Indien je onverhoopt bent verhinderd, kun je uiteraard wel je ticket overdragen aan iemand anders. Geef dan de naam van deze persoon door, zodat het kan worden aangepast in de administratie.

TRAINING

 • De inhoud van de training staat omschreven op mijn website.
 • Als je onverhoopt verhinderd bent voor een training vanwege een gegronde reden, is het mogelijk om in goed overleg, deze op een later moment in te halen.
 • Resultaten van de training zijn je eigen verantwoordelijkheid. Jij haalt eruit wat jij nodig hebt en ik houd mij aan de inspanningsverplichting, zodat we er samen een mooie dag van kunnen maken.
 • Indien nodig kan ik een derde partij inschakelen voor het uitvoeren van de training of deel daarvan. Als dit gebeurt, word jij hierover tijdig geïnformeerd.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, bijvoorbeeld gederfde winst, stagnatie in je bedrijfsvoering, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook in verband met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en aangeboden producten of diensten.
 • Het is jouw keuze om de kennis en uitleg wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of toepassing van de kennis en mogelijke schade of gevolgen voor jou.
 • Ik ben alleen aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT EN VERTROUWELIJKHEID

 • Mijn producten en diensten zijn zorg en aandacht ontwikkeld. De rechten met betrekking tot deze producten, diensten en voortbrengsels, die ik bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij mijn bedrijf en/of mijn licentiegevers.
 • Je mag gebruik van het materiaal dat ik geef voor het doel waarvoor ik het je tot beschikking heb gesteld. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van mij is het niet toegestaan mijn producten, diensten en voorbrengels, al dan niet met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen jouw organisatie, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.
 • Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
 • Ik ben verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens over jou, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

PRIVACYVERKLARING

Via janskevaneersel.nl worden privacygevoelige gegevens – persoonsgegevens – verwerkt. Ik verwerk en beveilig je persoonsgegevens zorgvuldig. Bij de verwerking houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dit houdt onder meer in dat ik:

 • duidelijk vermeld met welke doelen ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik in deze privacyverklaring
 • de verzameling van persoonsgegevens beperk tot persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doelen
 • je vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin je toestemming vereist is
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteer om je persoonsgegevens als je dat vraagt ter inzage geef, laat corrigeren of verwijderen

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik adviseer je om dit goed te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 januari 2018.

Ik gebruik de volgende gegevens voor de doelen in deze privacyverklaring:

 • Naam
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Telefoonnummer

Afhandelen bestelling

Voor de afhandeling van een bestelling die je bij mij doet, maak ik gebruik van je persoonsgegevens. Als het nodig is voor een goede afhandeling kan ik je gegevens aan derden verstrekken. Meer in het vervolg van deze privacyverklaring.

Reclame

Ik kan je op de hoogte brengen van nieuwe producten, diensten en ontwikkeling rondom het onderzoek:

 • per e-mail
 • via social media

Nieuwsbrief en Contact- of aanvraagformulier

Regelmatig verstuur ik een nieuwsbrief waarin geïnteresseerden tips krijgen en ik hen informeer over mijn producten, diensten en ontwikkelingen rondom het onderzoek. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst. In elke nieuwsbrief neem ik een link op waarmee je je kunt afmelden.

Als je een aanvraag of contactformulier invult of me een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je opstuurt net zolang bewaard als nodig is om je aanvraag of inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

Publicatie

Ik publiceer je persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Met de social media buttons op mijn site kunnen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens verzamelen.

Google analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website en Facebookpagina gebruiken. Ik heb een gebruikersovereenkomst met Google om afspraken te maken over de omgang met mijn data, conform de Europese wetgeving. Verder sta ik Google niet toe om de Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en laat ik de IP adressen anonimiseren.

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van anderen, die met links aan deze website zijn verbonden. Ik adviseer je om de privacyverklaring van deze websites goed door te lezen, voordat je deze websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Mijn advies is dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de laatste versie.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt over mijn beleid ten aanzien van je persoonsgegevens, of als je je gegevens wilt inzien of wijzigen, kan je altijd contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hopelijk is het zijn de richtlijnen zo duidelijk.
Mocht je nog vragen hebben, laat het mij dan weten op info@janskevaneersel.nl

Janske van Eersel
Psycholoog | Onderzoeker